KHELIDÔN NETWORK

La Xarxa Khelidôn ha estat constituïda per dur a la pràctica l’esperit de cooperació entre els centres educatius i de professorat.

Ha estat promoguda pel GRAD (Grup de Recerca sobre Atenció a la Diversitat) de la Universitat de Vic, més concretament per la línia de recerca “Cooperació entrealumnes, col·laboració entre professors i suport a la millora de les pràctiques inclusives”. La xarxa és dirigida pel grup de treball sobre “Educació inclusiva, cooperació entre alumnes i col·laboració entre professors” del CIFE (Centre d’Innovació i Formació en Educació) la UVic.


QUI SOM

Volem promoure la comunicació entre centres que han culminat el procés de formació i assessorament sobre el programa CA/AC.

De esta manera, los centros y las personas adheridas a la Red podrán compartir las experiencias -como docentes o como asesores o asesoras- relacionadas con el aprendizaje cooperativo en la aplicación del Programa CA/AC en los tres ámbitos de intervención que lo conforman (Ámbito A: Cohesión de grupo; Ámbito B: trabajo en equipo como recurso; Ámbito C: trabajo en equipo como contenido), y podrán intercambiar los materiales que en relación a estos tres ámbitos hayan sido elaborados por los centros y las personas adheridas a la Red.


COOPERAR PER AVANÇAR JUNTS

Un enfocament inclusiu de l’educació i de la societat.

L’educació inclusiva no és una mena de “nova educació especial”, sinó una forma de lluitar contra el fracàs i l’exclusió i una clara denúncia de la pobresa i de les condicions d’inferioritat de bona part de la població, així com de la indiferència col·lectiva que els que no sofreixen mostren davant del sofriment. Moltes escoles encara tenen i mantenen aquesta “indiferència col·lectiva” vers una part de la població escolar que és exclosa per diferents motius. L’opció per a una escola inclusiva s’emmarca en la lluita política i en el canvi cultural que qüestiona la cultura dominant, s’enfronta a la injustícia, vol reduir la distància en augment entre pobres i rics, propugna un canvi en l’enfocament del procés d’ensenyament i aprenentatge i construeix una escola basada en els principis de la democràcia i de la inclusió.

Una estructura cooperativa d'aprenentatge i ensenyament.
El cambio en el enfoque del proceso de enseñanza y aprendizaje que propugnamos supone hacer una opción clara y decidida por enseñar en equipo (a favor, pues, de una estructura cooperativa de la actividad docente) y para aprender en equipo (a favor, por lo tanto, de una estructura cooperativa de la actividad de aprendizaje del alumnado dentro y fuera del aula). Sólo así se puede hacer frente al reto de la atención a la diversidad, sólo así se puede atender a todo el alumnado en las aulas comunes, favoreciendo - además de la interacción del profesorado con el alumnado- la interacción entre los alumnos trabajando en equipo, para que todos puedan ayudar y ser ayudados y, así, aprendan más y mejor.

Una escola basada en els principis de la democràcia i la inclusió.
Detrás de la opción por una escuela y una sociedad inclusivas hay unas determinadas "urgencias educativas" en torno a unos valores concretos, como la solidaridad, la ayuda mutua y la cooperación; el respeto por las diferencias, la valoración positiva de la diversidad y la compensación de las desigualdades; la convivencia en comunidades inclusivas, el diálogo y la democracia.


FINALITAT

Compartir experiències relacionades amb l’aprenentatge cooperatiu i intercanviar material.

La Xarxa KHELIDÔN s’ha creat amb la finalitat que els centres que han seguit i culminat el procés de formació/assessorament sobre el Programa CA/AC en les tres etapes (Introducció, Generalització i Consolidació) puguin continuar el contacte entre ells i amb els promotors d’aquest programa. D’aquesta manera, els centres i les persones adherides a la Xarxa podran compartir les experiències –com a docents o com a assessors o assessores- relacionades amb l’aprenentatge cooperatiu en l’aplicació del Programa CA/AC en els tres àmbits d’intervenció que el conformen (Àmbit A: Cohesió de grup; Àmbit B: Treball en equip com a recurs; Àmbit C: treball en equip com a contingut), i podran intercanviar els materials que en relació a aquests tres àmbits hagin estat elaborats pels centres i les persones adherides a la Xarxa.

Per altra banda, la Xarxa KHELIDÔN també té com a finalitat certificar i validar, a través de la Universitat de Vic, les accions formatives (Jornades, Simposis) que duguin a terme els òrgans de la Xarxa.