IES JOSEP SUREDA I BLANES

IES JOSEP SUREDA I BLANES

Lema
Som el Sureda fem aprenentatge cooperatiu
Resumen

Una part del professorat de l’IES Josep Sureda i Blanes va iniciar la formació en l’aprenentatge cooperatiu durant l’any 2011 i durant el curs 2012-2013 es va començar el procés de formació/assessorament de la Universitat de Vic. Posteriorment, s’han continuat fent cursos de formació  relacionats amb aquesta metodologia. Darrerament, durant el curs 2015-2016 vam organitzar un Seminari de Centre donat que cada any hi ha hagut més professorat implicat, tant d’ESO, com FP i Batxillerat.

Pel que fa a les actuacions realitzades en l’entorn del programa CA/AC cal destacar la formació del professorat, la inclusió de l’AC en algunes programacions didàctiques, la participació en els simposiums d’AC de San Sebastián i Vigo, la creació de la Comissió d’AC, la participació en un Seminari de Zona d’AC i l’organitzacó del Seminai de centre (curs 2015-2016).

Els objectius de millora plantejats pels propers tres anys i com es preveu assolir-los són:
A. Establir unes línies comunes de feina d'AC entre el professorat del centre, fomentar l'ús de l'AC i assessorar, mitjançant la coordinació entre el professorat que realitza AC en cada equip docent, compartint i valorant les experiències d'AC a l'aula i assistència a cursos de formació per poder compartir experiències d'altres IES i millorar la nostra organització i funcionament.
B. Mantenir i millorar la informació i els recursos disponibles a la web del centre i a la intranet relacionats amb l'AC,  amb l’actualització i ampliació de la informació disponible a la web sobre AC i la creació d'uns espais, físics i/o virtuals, per compartir els materials elaborats.
C. Coordinar-nos amb les escoles adscrites al nostre centre per continuar amb aquesta línia metodològica, amb la convocatòria de reunions de coordinació amb les escoles adscrites.