INS Miquel Biada

INS Miquel Biada

Lema
Aprenem junts
Resumen

L'INS Miquel Biada és un centre de la ciutat de Mataró (Barcelona). Som un centre de llarga trajectòria, amb arrels a l'antiga Escola d'Arts i Oficis de la ciutat. Fins l'any 1993 erem el centre De Formació Professional de la ciutat. A partir d'aquell moment vam passar a impartir ESO i posterioment batxillerat i vam mantenir les 7 famílies professionals. Actualment impartim 7 cicles formatius de grau mitjà i 7 de grau superior, així com 5 PFI i Curs d'incorporació a cicles de GRau superior. Tenim al voltant de 1350 alumnes i som un claustre de 115 professors. 
Vam incicar la nostrra formació en aprenentatge cooperatiu el curs 2009-2010 amb l'equip de la Universitat de Vic. Un cop completada la formació un grup de professors vam anar consolidant l'aprenentatge cooperatiu a les nostres matèries. Erem professors de les àrees de Ciències Naturals, Ciències Socials, visual Plàstica i Llengües estrangeres. En aquell moment en el nostre centre es treballava amb grups flexibles a les matèries de Català, Castellà i Matemàtiques. Aquest fet dificultava l'aprenentatge coopertiu en aquestres matèries. Des del curs 2010-2011 fins a l'actualitat tots els Treballs de Síntesi de l'ESO s'anaven fent seguint elspràmetres de l'aprenentatge cooperatiu.
 A partir del curs 2014-2015 es van començar a introduir canvis, els grups flexibles van anar desapareixen i vam introduir hores de desdoblament, és a dir dos professors a l'aula. A partir d'aquí l'aprentatge cooperatiu es va anar veient com una concepció de la gestió de l'aula que obria noves portes. El curs 2015-2016 varem realitzar una FIC (Formació Interna de centre) i a partir d'enguany, curs 2016-2017 hem consolidat l'aprenetatge cooperatiu com a projecte de centre. El projecte està depslegat a 1r i 2n d'ESO en totes les matèries i la nostra intenció és continuar el curs vinent a 3r i 4t d'ESO Pel que fa als ensenyaments postobligatoris, és una aposta més de cada professor donades les característiques del nostre centre.