Coordinació

khelidon3.png


COMISSIÓ EXECUTIVA

La Comissió Executiva estarà formada per la presidència, la secretaria i la tresoreria i tindrà la funció d’acomplir els acords de la Comissió Permanent, i es reunirà com a mínim una vegada al mes durant el curs escolar.

Mila Naranjo mila.naranjo@uvic.cat
Anna Oliveres aoliver9@xtec.cat
José Ramón Lago jramon.lago@uvic.cat


COMISSIÓ PERMANENT

La Comissió Permanent de la Xarxa estarà formada per un representant del GRAD, que exercirà la presidència, dos representants del Grup de treball del CIFE sobre “Educació inclusiva, cooperació entre alumnes i col·laboració entre professors”, que exerciran els càrrecs de secretaria i tresoreria, i dos representants dels Equips Coordinadors de cada zona. La Comissió Permanent està facultada amb caràcter general per fer tots els actes necessaris per acomplir les finalitats de la Xarxa KHELIDÔN,
i es reunirà com a mínim una vegada cada trimestre del curs escolar, de forma presencial o a través de videoconferència.
Més concretament, algunes de les seves funcions són aquestes:
· Aprovar l’adhesió o la renovació a la Xarxa d’aquells centres o persones vinculades a un centre que ho demanin, a proposta de l’Equip Coordinador de Zona.
· Organitzar cada dos anys el Simposi sobre Aprenentatge Cooperatiu: Ensenyar a aprendre en equip, juntament amb l’Equip Coordinador de la zona que correspongui.
· Aprovar la proposta de formadors o formadores que presenti l’Equip Coordinador de cada zona, que duran a terme els processos de formació/assessorament sobre el Programa CA/AC en els centres de les diferents zones que ho sol·licitin.

Anna Oliveres aoliver9@xtec.cat

Merce Joan mjuan5@xtec.cat

Carmen Vaz cvaz@edu.xunta.es

Nati Bouzas natibouzas@gmail.com

Concha Breto Guallar concha.breto@gmail.com

Pedro Roa Baroja zuzendaritza@jaizkibel.net

Ferran Juan ferranjuantorrens@gmail.com

Rafaela Guardiola rafaelaguardiola@gmail.com

Irene Gonzalez Mendi b06bigarrengh@gmail.com

Sylvia Mateo sylviamateo@gmail.com

Isabel Serra isabel-s@cepinca.cat

Mila Naranjo mila.naranjo@uvic.cat

Joxe Mari Arakama arakama@oriapat.org

 


EQUIPS COORDINADORS DE ZONA

En cadascuna de les comunitats o nacions on s’aplica de forma més significativa el Programa CA/AC hi haurà un Equip Coordinador de Zona de la Xarxa, format per un nombre determinat de persones de la comunitat o nació que coneguin a fons el Programa CA/AC, hagin seguit com a docents o com a assessors o assessores el procés de formació/assessorament sobre aquest programa i l’apliquin a la seva aula, si són docents, o el divulguin o en facin el seguiment, si són assessors o assessores. Equip Coordinador de la província de Catalunya


Les funcions de l’Equip Coordinador de Zona seran les següents:
· Valorar la idoneïtat dels centres de la seva zona, o de persones vinculades a un centre de la seva zona, que sol·licitin adherir-se a la Xarxa o demanin la renovació d’adhesió a la Xarxa, i proposar a la Comissió Permanent l’acceptació de la seva sol·licitud d’adhesió o de renovació.
· Organitzar en la seva zona, quan els pertoqui, juntament amb la Comissió Permanent, el Simposi sobre Aprenentatge Cooperatiu: Ensenyar a aprendre en equip.
· Organitzar, entre Simposi i Simposi, unes Jornades sobre Aprenentatge Cooperatiu en la seva zona.
· Proposar i coordinar els formadors o formadores de cada zona que puguin dur a terme processos de formació/assessorament sobre el Programa CA/AC en els centres de les diferents zones que ho sol·licitin.
· Coordinar els processos de formació/assessorament sobre el Programa CA/AC en els centres de la seva zona que ho sol·licitin, en el marc dels convenis de transferència de coneixement entre la UVic i les institucions que ho demanin, a través del CIFE de la UVic.


ASAMBLEA GENERAL

L’Assemblea General la formen tots els membres de la Xarxa i es reunirà de forma ordinària cada dos anys, en motiu del Simposi sobre aprenentatge cooperatiu: Ensenyar a aprendre en equip, que es celebra cada dos anys, de forma rotatòria, en alguna ciutat de les zones on s’aplica de forma més significativa el Programa CA/AC.

La funció de l’Assemblea General serà aprovar la Memòria del període dels dos anys anteriors a l’Assemblea i el Pla de treball del període dels dos anys posteriors, que presentarà la Comissió Permanent.